Hou me op de hoogte
Sluiten

Categoriën

Saldochecker The Read Shop cadeaukaart

Kaartnummer: Controleer Saldo
Uw saldo bedraagt: €
Er konden geen gegevens gevonden worden.

Vind ons leuk

Actievoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van The Read Shop

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door The Read Shop georganiseerde prijsvragen en promotionele acties.

1. Op de website www.readshop.nl of in de e-nieuwsbrief zal per prijsvraag of promotionele actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van The Read Shop en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten in een prijsvraag of promotionele actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of promotionele actie. The Read Shop kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

4. The Read Shop behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens The Read Shop of derden.

5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

6. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of promotionele actie vermeld. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

7. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van The Read Shop. Een deelnemer zal dus niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. Dit kan anders zijn, indien de specifieke voorwaarden van eenprijsvraag of promotionele actie dit bepalen.

8. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de prijsvraag of promotionele actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen.

9. Iedere winnaar van een prijsvraag of promotionele actie kan door The Read Shop gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de betreffende prijsvraag of promotionele actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie verklaart een deelnemer hieraan zijn volledige medewerking te zullen verlenen. The Read Shop heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Bij het akkoord gaan met de actievoorwaarden, stemt de deelnemer ermee in dat bij het winnen van een prijs voornaam en plaatsnaam gebruikt mogen worden voor gebruik op social media kanalen van The Read Shop. The Read Shop is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar. 

10. De winnaars zullen uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van iedere prijsvraag of promotionele actie per post, e-mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

11. De prijzen van iedere prijsvraag of promotionele actie worden door adverteerders of sponsors ter beschikking gesteld. De uitkering van de prijzen gebeurt doorgaans door The Read Shop zelf en in sommige gevallen door de adverteerders of sponsors. The Read Shop is niet verantwoordelijk voor de afhandeling door of namens een adverteerder of sponsor.

12. Binnen enkele weken zullen gewonnen prijzen per post aan de winnaars worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaars worden overhandigd.
 
13. Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt The Read Shop zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. The Read Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is The Read Shop niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar door The Read Shop in de gelegenheid worden gesteld om de prijs op een later tijdstip af te halen (bijvoorbeeld bij een The Read Shop winkel, postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan The Read Shop niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

14. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. The Read Shop is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijzen.

15. Indien de gewonnen prijzen bestaan uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

16. The Read Shop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag of promotionele actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de promotionele actie of de aanwijzing van de winnaars.

17. Door deel te nemen aan prijsvragen of promotionele acties van The Read Shop aanvaardt een deelnemer de onderhavige Algemene Spelvoorwaarden. Indien er voor bepaalde promotionele acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op de onderhavige Spelvoorwaarden.

18. De onderhavige Algemene Spelvoorwaarden (inclusief eventuele specifieke spelvoorwaarden die op basis van artikel 17 door The Read Shop zijn opgesteld) kunnen te allen tijde door The Read Shop worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

19. Alle persoonsgegevens die in het kader van prijsvragen of promotionele acties van The Read Shop worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van The Read Shop verleent de deelnemer toestemming aan The Read Shop om zijn persoonsgegevens te verwerken voor promotionele- en marketingdoeleinden. Iedere deelnemer heeft op ieder moment het recht om zijn persoonsgegevens uit de bestanden van The Read Shop te laten verwijderen. Een verzoek daartoe dient door de deelnemer te worden gericht aan het onder artikel 23 van deze voorwaarden vermelde adres.

20. The Read Shop behoudt zich het recht voor om iedere prijsvraag of promotionele actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

21. De voorwaarden hebben geen betrekking op prijsvragen en promotionele acties, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.

22. The Read Shop handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze Gedragscode is te downloaden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/documenten-en-publicaties.

23. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen en promotionele acties of deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een email naar marketing@rdcgroup.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van leuke win-acties en spannende nieuwtjes!

Aanmelden