De reade bwarre
Prijs
10,00

Direct downloaden

It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de `Modderklauers', op it Ferwerter klaailân. Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de `Bwarristen' dy't de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de `grutte ferneuker'. In tredde ferhaalline fertelt de jeugdoantinkens fan it jonkje Tilly, it autobiografyske part fan it boek. Tuskentroch spylje parody op en polemyk mei histoaryske figueren út de Fryske beweging en literatuer, taalwittenskip en skiednis in rol. It boek stelt troch de ôfwykjende stavering it ideaal fan it Frysk as in folsleine kultuertaal yn de kiif. Riemersma doktere dy stavering út yn de tiid dat hy en oaren iveren foar fiergeande staveringsfernijing, dy't der yn 1980 by einsluten net kaam. De Reade Bwarre wurdt algemien sjoen as it hichtepunt yn it wurk fan Trinus Riemersma. Hy krige der yn 1995 de Gysbert Japicxpriis foar. Dit boek is de werútjefte fan de twadde printing út 1993. In de roman is alles gethematiseerd wat de Friese literatuur tot de Friese literatuur maakt. Liesbeth Brouwer yn Parmentier Uiteindelijk is het boek - ook - geworden wat Riemersma destijds voor ogen had: een literaire hommage aan zijn vader. Sytske van Aalsum yn Trouw Riemersma boartet mei syn lêzers, mei syn ferhalen en mei himsels as skriuwer. Hy jaget de boel yn de bulten. Riemersma is ús earste postmodernist yn in faaks noch mytysk Fryslân. Advyskommisje GJpriis 1995 yn Trotwaer

0 | 0

 • : Trinus Riemersma
 • : Tde
 • : 9789089543967
 • : Fries
 • : eBook
 • : 1199
 • : maart 2012
 • : 1
 • : 1 x 1 x 1 mm.
 • : Nije bibliotheek
 • : ePub met digitaal watermerk - 2
 • : Fictie: algemeen en literair