Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012
Nederlands
595

De technische bouwregelgeving zoals opgenomen in Bouwbesluit 2012. Met deze uitgave bent u van de laatste wijzigingen op de hoogte. Bovendien bevat deze uitgave een geïntegreerde toelichting.
Aanleiding tot deze negende druk zijn de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2021 (Staatsblad 2021,147) en de wijzigingen inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG eisen) per 1 januari 2021. Met BENG geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. BENG en daarmee NTA 8800 zijn de opvolgers van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze vanaf 1995 in de bouwregelgeving is opgenomen. De toelichting op het Bouwbesluit 2012 is in deze uitgave zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2021 luidt. Deze negende druk bevat naast genoemde tekst en toelichting verschillende onderdelen die het gebruik van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Ten eerste is een handzame tabel opgenomen met daarin de voor het huidige Bouwbesluit 2012 relevante besluiten, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 op enig moment voor 1 juli 2021 luidt. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen. Ook zijn een leeswijzer, transponeringstabel en een trefwoordenregister opgenomen. Met de transponeringstabel is het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken met het Bouwbesluit 2003 en met de andere voorafgaande regelgeving. Het Bouwbesluit 2012 zal met de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voornemen uitgesproken de Omgevingswet en daarmee het Bbl op 1 juli 2022 in werking te laten treden. Het Bouwbesluit 2012 blijft ook daarna van belang voor elke aanvraag om vergunning voor het bouwen die voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend.

0 | 0

  • : 9789492952660
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 595
  • : september 2021
  • : 861
  • : 238 x 168 x 32 mm.
  • : Tekst & Toelichting